The Future

E410-CG PET瓶容量计

容量自动精确测量

 


SmartGAUGE E410-TL PET瓶容量计是一个高度可靠的塑料容器测量系统。

双喷嘴供水结构可以大幅度缩短运行时间 (1分钟)"SmartGAUGE" 系统软件使用便捷,带有GUI和报告功能。

 

功能

■       独特的双喷嘴结构可快速测试

■       高精度测量方法

■       多功能测量,瓶重、水温、灌装量、高、全容量等

■       实时数字报告功能

■       程序多达100种类型

■       SmartGAUGE 软件提供简单快捷的符号GUI操作

■       实时数字和图形报告功能

■       瓶高检查功能精度达+/0.1mm